DỊCH VỤ/ TỰ ĐÔNG HÓA/ AGV

Bước đầu tiếp cận các ngành sản xuất qua các dịch vụ bảo trì và sửa chữa máy công nghiệp, cùng thời điểm thành lập team tự động. Chúng tôi nhìn thấy tiềm năng của AGV (xe có dẫn hướng tự động) ở Việt Nam rất sớm thông qua các dự án đầu tiên cho nhà máy SAMSUNG, từ đó chúng tôi đã đầu tư phát triển về AGV và robot di động