COBOT/ AGV/ AMR

Bên cạnh những thế mạnh đang có từ năm 2018 ESATECH đẩy mạnh ứng dụng và phát tiển công nghệ mới bao gồm tích hợp robot, cobot cho các máy tự động, nghiên cứu phát triển AGV điều hướng quang, điều hướng mã QR, AMR điều hướng tự nhiên, phát triển và nâng cấp hệ thống điều phối AGV, AMR